สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง    อำเภอท่าหลวง   จังหวัดลพบุรี   15230    โทร.0-3649-7098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

       

ค้นหาด้วย Google

 

หนังสือพิมพ์
ทีวี-เคเบิล
หน่วยงานในอำเภอท่าหลวง
  ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง 
  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
  สภ.ท่าหลวง
  รพ.อำเภอท่าหลวง

  การไฟฟ้าอำเภอท่าหลวง
  อบต. ท่าหลวง
  อบต.แก่งผักกูด
  อบต.หนองผักแว่น
  อบต.ซับจำปา
  อบต.หนองผักแว่น

 
อบต.หัวลำ

พยากรณ์อากาศ

ดัชนีภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว/ที่พักในจังหวัด
 + โรงแรมที่พัก
 + สถานที่ท่องเที่ยว 
 + ของกินของฝาก

 

 

 

 

 

วันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานและถูก สุขลักษณะตามมาตรการกิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์การหยุดเผา ในพื้นที่และพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตรบริเวณหน้า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตรให้กับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย นางสาวพรนภา รุ่งสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยการ ผลิตการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง ได้ให้การต้อนรับหัวหน้ากลุ่มส่งเสิรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี ได้พาเกษตรกร จำนวน 80 ราย มาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความ สำเร็จ และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ด้านการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีด ณ วิสาหกิจชุมชน ใบหม่อนฟาร์ม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการหยุดการเผา ในพื้นที่การเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ การเกษตรสร้างเครือข่าย เกษตรกรปลอดการเผา โดยถายทอดความรู้และพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง กลุ่มใหม่ ซึ่งมีวิทยากรจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำตาล ที.เอ็น. และเจ้าหน้าที่จากสถานี พัฒนาที่ดินมาบรรยายให้ความรู้เกษตรกร ในครั้งนี้ จำนวน 60 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การพัฒนา เกษตรกรผู้นำ กิจกรรมย่อย การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 ธ.ค. 63 เวลา 10.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรท่่าหลวง และผู้นำชุมชนในอำเภอท่าหลวง ร่วมทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญตักบาตรสำนักงานเกษคร อำเภอท่าหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลว ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ของแปลงมัน สำปะหลัง ที่ขออนุญาตขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากท้องที่ผลการสำรวจ ไม่พบอาการ คล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบล หนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 07.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวัคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง มอบหมาย ให้ น.ส.บุญรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2564 ให้ความรู้และ แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมรับสมัคร Young Smart Farmer ในพื้นที่ตำบล ณ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด 19 และ โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริม และพัมนา การผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศุนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน เครือข่ายฯ ด้านการผลิต การตลาด และการเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งวางแผนการ ดำเนินงานในงบประมาณ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 พ.ย. 63 เวลา 13.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจติดตามโรคใบด่างถั่วเขียว จำนวน 4 แปลง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรให้เฝ้าระวังและหมั่นสำรวจแปลงปลูกถั่วเขียว อย่างสม่ำเสมอ ณ แปลงถั่วเขียว หมู่ 6 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมระบบข้อมูลสารสนเทศในงานส่งเสริม การเกษตร การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และรบบรายงานกลุ่มอารักขาพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว (รอบแรก) ใน "โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย covid-19" ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม โคงการฯ ของอำเภอท่าหลวง จำนวน 88 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกร ผู้เลี้ยงจิ้งหรีด จากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ณ วิสาหกิจชุมชนใบหม่อน ฟาร์ม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 07.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาวสลักจิต จันทร์ปล้อง นางสาวพรนภา รุ่งสว่าง และ นางสาวศศิมา เตรียมวิจารณ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสมัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
  วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 07.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ถวานเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้อหน้าพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกองตรี นพดล แก้วประกิจ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าหลวง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  วันที่ 22 ก.ย.. 63 เวลา 09.30 น.นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมวิชาการเกษตร ประจำตำบลพร้อมด้วยคณะทำงาน ออกพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับตำบล จำนวน 6 ราย ณ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


สรุปโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการ
     เกษตรอย่างยังยื่น สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง

ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านขอรับบริการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
     และการขึ้นทะเ่บียนเกษตรกร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือสำหรับ    
     ประชาชน ปี 2564   รายละเอียด

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 63/64 ตามวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนา หรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงที่ดินที่มีกิจกรรม
 การเกษตร ทุกวันในวันเวลาราชการ      
    รายละเอียด

  ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการระบาดของหนอนกอข้าวและหนอนห่อใบข้าว
      วันที่ 5 ม.ค. 64
 
คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
 เทคนิคการพ่นสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว   

 เกณฑ์อ้างอิงราคาข้าวเปลือก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร
 พลังงานทดแทน ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุร

เรื่องน่ารู้

  แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2559-2564
      ตำบลทะเลวังวัด  
      ตำบลท่าหลวง
       ตำบลหนองผักแว่น
      ตำบลหัวลำ
       ตำบลแก่งผักกูด
      ตำบลซับจำปา
   จำปีสิรินธร
      ข้อมูลพรรณไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

     
 

   กรมส่งเสริมการเกษตร

   กรมส่งเสริมการเกษตร
  กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดลพบุรี
           สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
        สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
         สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
         สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง
         สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
         สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
         สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์

         สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
        สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
        สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
       
 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม

 จังหวัดลพบุรี
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
 ขนส่งจังหวัด
 เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
 เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
 จัดหางานจังหวัด
 ชลประทานที่ 10
 ตำรวจภูธรจังหวัด
 ทางหลวงชนบทจังหวัด
 พัฒนาชุมชนจังหวัด
 ททท.ภาคกลาง เขต 7
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 สถาบันราชภัฏเทพสตรี
 สาธารณสุขจังหวัด
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 สหกรณ์จังหวัด
 อุตสาหกรรมจังหวัด
 เทศบาลเมืองลพบุรี
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

การคลุกเมล็ดพันธุ์แมลงป้องกันหนอนกระทู้
     ข้าวโพดลายจุด (ประจำวันที่ กันยายน2563)

แมลงศัตรูมันสำประหลังในช่วงฤดูแล้ง
      (ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563)

 การแช่ท่อนพันธุ์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
      (ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563)

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
      (ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563)
 

วีดิทัศน์ด้านการเกษตร
อำเภอท่าหลวง ปี 64

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230  E-mail : Lopburi07.doae.go.th
Wabmaster : Tammanun     Powong
 

กรมประมง